آرشیو خبری شهرداری دیزیچه دوره ششم

روزحسابدار
به مناسبت روزحسابدار باحضور دکتراله یاری شهردار،اعضای شورای اسلامی،مهندس ضیائی…
ادامه خبر
روزمجلس
دیدار دکتر اله یاری شهردار،اعضای شورای اسلامی،مهندس ضیائی معاونت شهرداری…
ادامه خبر
روزجهانی معلولین
روز سه شنبه16آذرماه1400به مناسبت روزجهانی معلولین،فرماندار شهرستان مبارکه،معاونت عمرانی فرمانداری،دکتراله…
ادامه خبر
بازدید میدانی
طی بازدیدهایی شهردارشهردیزیچه دکتر اله یاری،اعضای شورای اسلامی،مهندس ضیائی معاونت…
ادامه خبر