آگهی تجدید مزایده شهرداری دیزیچه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه و مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی تجدید مزایده شهرداری دیزیچه
به :  اداره كل محترم فرهنگ  و ارشاد  اسلامي استان اصفهان
از :  شهرداري ديزيچه
موضوع :  آگهي روزنامه
 با سلام و احترام

         خواهشمند است دستور فرمائید آگهی تجدید مزایده  ذیل را دو نوبت و بشرح ذیل در هفته نامه میرزمان چاپ و منتشر فرمایند.

نوبت اول :   چهارشنبه   مورخه          1400/08/05

نوبت دوم :  چهارشنبه   مورخه         1400/08/12

 

آگهی  تجدید مزایده

شهرداری دیزیچه براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر و بموجب ماده 13 ایین نامه مالی شهرداریها  در نظر دارد نسبت به واگذاری و بهره برداری و نگهداشت جایگاه (   (CNGگاز طبیعی فشرده شهر دیزیچه به افراد واجد شرایط و فعال در رشته مرتبط با صنایع نفت و گاز (مورد تایید شرکت پخش فراورده های نفتی )،  بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری (بصورت اجاره ) از طریق  تجدید مزایده  به  اشخاص واجد شرایط  اقدام نماید . لذا شرکت کنندگان  می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز   سه شنبه مورخه  25/08/1400    به امور قراردادهای شهرداری مراجعه واسناد شرکت درتجدید مزایده را دریافت  و  همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز چهارشنبه  مورخه  26/08/1400  به دبیرخانه محرمانه (حراست ) شهرداری ارائه نمایند.لازم به ذكراست شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. .

 

     عباس اله یاری

 شهردار دیزیچه

 

 

فهرست