امور املاک، ماده صد و منطقه کارگاهی

null
رضا نوری
دبیر کمسیون ماده 100، املاک و منطقه کارگاهی شهرداری دیزیچه

معرفی و شرح وظایف واحد املاک

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پيگيري لازم بر انجام انتقال اراضي و املاك متعلق به شهرداري واقع در محدوده شهر در دفاتر رسمي ثبت اسناد و املاك و تثبيت مالكيت آن در اسرع وقت.
 • ثبت مشخصات املاك و مستحدثات متعلق به شهرداري واقع در محدوده شهر در دفاتر و سيستم هاي نرم افزاري و انعكاس آن به مدیریت.
 • تشكيل پرونده جهت املاك واقع در طرح­هاي عمراني
 • تهيه پيش نويس براي انجام تفكيك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده منطقه طبق قوانين و مقررات مربوطه
 • بازديد مستمر از اراضي و مستغلات متعلق به شهردار ي واقع در محدوده شهر و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم حقوقي.
 •  تهيه پيش نويس مكاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و …پس از انجام تشريفات تملك.
 • انجام امور مربوط به زمينهاي معوض و انتقال زمينهاي معوض املاك مورد مسيري به نام افراد ذينفع .
 •  تنظيم توافق نامه هاي مربوط به تملك اراضي و املاك مورد مسير طرح هاي عمراني
 • توافق با مالك در خصوص پرداخت بها يا معوض
 • تنظيم توافق­نامه جهت املاك تملكي واقع در طرح­هاي دولتي و شهرداريها
 • تنظيم لايحه و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوز
 • تهیه مدارک و مستندات لازم و پیگیری جهت تشکیل جلسات توافقات
 • 14-انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف
فهرست