امور قراردادها

null

امیر ملکی

مسئول امور قراردادهای شهرداری دیزیچه

معرفی واحد:

فراهم نمودن بستری جهت ایجاد ارتباط منطقی و شفاف بین پیمانکاران با شهرداری بخشی از وظایف مهم واحد امور قرارداهای شهرداری می باشد، در واقع این با اقدامات خود امکان استفاده شهرداری از توان پیمانکاران جهت اجرای طرحها و پروژه های خود را مهیا می نماید.

 

شرح وظایف:

  1. تنظیم آگهی های مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار
  2. انعقاد قرارداد با پیمانکاران پس از اخذ حداقل سه استعلام توسط واحد کارپردازی و یا از طريق برگزاري مناقصه عمومي.
  3. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها.
  4. تشکیل جلسات کمیسیون های معاملات و تحویل.
  5. بارگذاری اسناد مناقصه و مزایده در سامانه بازرسی کشور.
  6. تهیه صورتجلسه های تحویل کالای مربوط به پیمانکاران.
  7. تشکیل جلسات کمیسیون های تحویل موقت و قطعی و تهیه صورتجلسات مربوطه.
فهرست