حمل و نقل

null
احمد بهرامی
مسئول واحد حمل و نقل شهرداری دیزیچه

معرفی و شرح وظایف واحد حمل و نقل

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
  • اقدام در خصوص برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل لازم در زمینه حمل و نقل و ساماندهی ترافیک در سطح شهر
  • تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
  • نظارت بر حسن انتظام امور واحد های مرتبط با حمل و نقل شهری و مراقبت در بهره برداری مطلوب از کلیه سیستمها ی حمل و نقل موجود
  • ایجاد هماهنگی بین کلیه واحد های مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی
  • برنامه ریزی جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم تاخیر در حرکت ، آلودگی محیط زیست ، اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و نظایر آن خواهد شد
  • بررسی ایجاد و توسعه شبکه معابر مناسب جهت حرکت
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
فهرست