صدور مفاصا حساب پروانه کسب

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: مفاصاحساب پروانه کسب نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
فهرست