معاون شهردار

null

مهندس فرزان ضیائی

معاون شهردار، شهرداری دیزیچه

معرفی و شرح وظایف معاون شهردار:
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • کنترل و امضاء کلیه استعلام ها،گواهی های صادره، تقسیط عوارض به میزان اعلام شده از سوی شهردار و امضاء کلیه نامه های خروجی و دستور نامه های وارده به جز موارد تملکی، حقوقی و مالی.
 • کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری منطقه.
 • مشاوره با مهندسان مشاور ذی صلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی وپروژه های عمرانی مورد نیاز منطقه.
 • برگزاری جلسات کمیته های فنی و کمیسیون بررسی طرح ها و شورای سیاست گذاری طرح های عمرانی.
 • پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور تهیه طرح های فنی واجرایی باتوجه به احتیاجات فعلی و آتی منطقه.
 • نظارت برتدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری و نظارت بر تهیه و حسن اجرای ضوابط مصوب نقشه های جامع و طرح های تفصیلی در منطقه و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیت های عمرانی بر اساس برنامه های زمان بندی شده.
 • برنامه ریزی جهت انجام مطالعات و نقشه های پروژه ها و توان سنجی پیمانکاران و برگزاری مناقصات و کنترل پیشرفت کار پروژه ها.
 • پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر و شهرسازی در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی.
 • کنترل و امضاء کلیه پروانه های احداث ساختمان، گواهی وضعیت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پایان کار و صدور مجوز تعمیرات ساختمانی به میزان تفویض اختیار از سوی شهردار.
 • برگزاری جلسات معماری و فنی در خصوص بررسی طرح های معماری جهت صدور و یا اصلاح پروانه ساختمانی.
 • شرکت در جلسات کمیسیون های ماده صد، بدوی و تجدید نظر.
 • نظارت بر حسن اجرای امور واحد های شهرسازی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
فهرست