معرفی شهردار دیزیچه

نام و نام خانوادگی شهردار: عباس اله یاری

تحصیلات: 

سوابق شغلي :

فهرست