معرفی شهردار دیزیچه

نام و نام خانوادگی شهردار: علی اکبر محمودی

تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی

سوابق شغلي :

از سال 1373 تا 1382 شهرداري سميرم

از سال 1382 تا 1386 شهرداري بهارستان ( كارمند – معاونت – سرپرست شهرداري )

از سال 1386 تا شهريور 1386 شهردار سجزي

از شهريور 1386 تا شهريور 1390 معاون فرمانداري سميرم

از شهريور 1390 تا شهريور 1392 شهردار چمگردان

از شهریور 1392 تا آبان 1396 شهردار درچه 

از آبان 1396 تاکنون شهردار دیزیچه

فهرست