شهردار: دکتر عباس اله یاری
شهردار: دکتر عباس اله یاری
شورای اسلامی دوره ششم دیزیچه
فهرست