پیام شهردار

به نام خدا

خدای عزوجل را شاکرم که توفیق خدمت به خلق را برای این حقیر نصیب گردانید. اکنون با یاری جستن از پروردگار و با یاری همشهریان و در کنار اعضای محترم شورای اسلامی شهر امید آن دارم که در ساختن و عمران و آبادانی شهرمان همت بگمارم .

امید آن دارم که با توکل به خداوند متعال و با مساعدت دولت مردان صادق و تلاشگر و همکاری مسئولین ایثارگر و فداکار و همکاری شورای اسلامی و مردم فهیم هر روز شاهد عمران و آبادانی بیشتر شهر باشیم .

همان طور که استحضار دارید. شهرداری دیزیچه موسسه ای غیردولتی، خودکفا و یک سازمان محلی می باشد. این سازمان به موجب قوانین مربوطه، بایستی کلیه هزینه های عمرانی و جاری خود را از طریق درآمدهای محلی تامین نماید. لذا دستگیری و کمک و همیاری اهالی نجیب و دلسوز شهر در پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری ما را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر و اجرای پروژه های عمرانی مطلوب در سطح شهر یاری خواهد نمود. بدیهی است آنچه تحقق خواسته همشهریان و پاسخگویی به سطح انتظارات مردم میسر نمیگردد. مگر با مشارکت همه مردم شهر.

به هر حال صبر و حوصله و همت همشهریان، تلاش ایثارگرانه زحمت کشان شهرداری و روحیه مشارکت جویی اهالی دست بر دست هم  خواهد داد.  عنایت حق تعالی که مزید بر همه علت هاست موجب اجرای موفق آمیز بخشی از پروژه های مورد نیاز شهر می گردد. در نهایت توسعه و عمران و آبادانی شهرمان میگردد. البته توجه و عنایات دولت کریمه جمهوری اسلامی در مساعدت های مالی به پروژه های عمرانی را نباید فراموش کرد.

انجام و اجرای پروژه های عمرانی مورد نیاز شهر، زیباسازی و بهبود فضاهای شهری و بهبود خدمات شهری به رفع کمبودها منجر می گردد. برآورده ساختن نیازمندی های اساسی و فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه و ترقی برای شهر خواهد بود. امید است با یاری جستن از فضل الهی و مشارکت ارکان مردمی و دولتی بتوانیم در رشد و ترقی شهر  همت گماریم .

 

 دکتر عباس اله یاری

 شهردار شهر دیزیچه

فهرست