شهردار؛ مهندس علی اکبر محمودی
شورای شهر دیزیچه

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول100%
100%
پروژه دوم100%
100%
پروژه سوم100%
100%
پروژه چهارم100%
100%
فهرست