شهردار؛ مهندس علی اکبر محمودی
شورای شهر دیزیچه
فهرست